REGULAMIN

1. Definicje

1.1 USŁUGODAWCA –GAMESPOL ERNEST SKOREK NIP: 8561916290, REGON: 386336258

1.2 ADMINISTRATOR DANYCH - GAMESPOL ERNEST SKOREK NIP: 8561916290, REGON: 386336258

1.3 USŁUGOBIORCA– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustaw przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.4 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej CashMC.eu.

1.5 CashMC – serwis internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod adresem www.CashMC.eu.

1.6. Deweloper - Mojang Studios, spółka zależna od Microsoft Corp;

1.7. Gra - gra komputerowa MinecraftTM, do której wszelkie prawa przysługują wyłącznie Deweloperowi;

1.8. Konto Użytkownika - kombinacja loginu Użytkownika, przekazywanego CashMC przez Grę, oraz hasła ustawionego przez Użytkownika w trakcie procedury rejestracji.

1.9. Usługi serwerowe - usługi oferowane przez CashMC w zakresie doświadczeń gracza na serwerach CashMC.eu;

1.10. Użytkownik - osoba korzystająca z usług bądź serwerów CashMC;

1.11. Ban - zablokowanie Użytkownikowi dostępu do serwerów CashMC

2. Postanowienia ogólne

2.1 CashMC i jej usługi działają na podstawie niniejszego regulaminu.

2.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

2.3 Korzystanie z usług Usługodawcy sprawia, że automatycznie akceptujesz regulamin.

2.4 CashMC nie jest w żaden sposób powiązany z firmą Mojang AB.

2.5 Rodzaj i zakres Usług Elektronicznych:

a) Usługodawca umożliwia za pomocą CashMC korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych pod adresem: www.CashMC.eu.

2.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2.7 Wypłata pieniędzy wykopanych z bloków na serwerze gry minecraft CashMC.eu zaczyna się od uzbieranych 10 PLN (waluty serwerowej, której ilość znajduje się pod komendą: /ile)

2.8 Na serwerze można mieć max 3 multikonta.

2.9 Na serwerze zakauzje się:

a) Reklamowanie innych serwerów.,

b) Cheatowanaia, używania niedozwolonych modyfikacji do gry.,

c) Wykorzystywania błędów serwera.

d) Przekazywania brushów poprzez błędy serwera,

e) Kopania na AFK, użwyając modyfikacji lub skryptów do tego służących,

f) Namawiana do łamania regulaminu,

g) Propagowania nazizmu, komunizmu, faszyzmu itp.

h) Przekazywania brushów poprzez błędy serwera,

i) Obrażania serwera i jego administracji oraz graczy,

j) Nękania użytkowników serwera,

k) Wywoływania spamu,

l) Wymiany lub sprzedaży brush'a między graczami,

m) Wymiany lub sprzedaży magicznego kamienia między graczami,

Powyżej wymienione zachowania będą skutkowały nałożenia blokady na konto w formie BAN'a lub wyciszenia użytkownika (mute).

2.10 Administracja ma zawsze racje.

2.11 Administrator ma prawo wykluczyć gracza z serwera za pomocą BAN'a bez podania konkretnego powodu.

3. Płatności

3.1 Za płatności odpowiada RPDP Robert Paszkowski oraz Payments Solution sp. z o.o..

3.2 Metody płatności dostępne w CashMC:

a) Przelewy Online (RPDP)

b) BLIK (RPDP)

c) PayPal (RPDP)

d) PaySafeCard (RPDP)

e) Direct Carrier Billing (Payments Solution sp. z o.o.)

3.3 Użytkownik dokonując płatności oznajmia, iż zapoznał się oraz akceptuje:

a) Regulamin CashMC

3.4 Po dokonaniu płatności użytkownik automatycznie dostaje dane do zakupionej usługi poprzez pocztę elektroniczną.

4. Własność intelektualna

4.1 Wszystkie treści zamieszczone na CashMC, korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Administratora Danych.

a) Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość CashMC stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

5. Reklamacje

5.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać tylko w przypadku, kiedy dana Usługa Elektroniczna nie działa.

5.2 Reklamacje można złożyć poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem [email protected]

a) W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji, w szczególności Identyfikator zamówienia, adres e-mail z którego dokonało się zamówienia oraz usługa.

b) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni.

6. Item Shop

6.1. W ramach Item Shopu Użytkownik może wykupić dostęp do Usług serwerowych oferowanych przez CashMC za pośrednictwem Serwisu.

6.2. Usługi serwerowe wymienione są w poszczególnych sekcjach Item Shopu.

6.3. Umiejscowienie Usługi Serwerowej w Item Shopie stanowi ofertę sprzedaży Usługi Serwerowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.

6.4. Zakupione przez Użytkownika Usługi serwerowe są przypisywane do Konta Użytkownika, na czas określony w ofercie sprzedaży Usługi Serwerowej, a po upływie tego czasu usuwane z Konta Użytkownika.

6.5. Nie jest możliwe przeniesienie zakupionych Usług Serwerowych na inne Konto Użytkownika, niezależnie od tego czy jego właścicielem jest Użytkownik czy osoba trzecia.

6.6. Wszystkie zakupione przez Użytkownika Usługi serwerowe są także usuwane wraz z nałożeniem Bana na Konto Użytkownika.

6.7. Użytkownik dokonując zakupu w Item Shopie wyraża zgodę, w trybie art. 38 pkt. 13) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez CashMC przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i jest świadomy, iż wraz z przypisaniem Usługi Serwerowej do Konta Użytkownika, utraci on prawo do odstąpienia od umowy.

7. Dane Użytkownika

7.1. Na potrzeby skorzystania z serwerów CashMC Użytkownik przekazuje CashMC wyłącznie informacje o ustawionym podczas rejestracji haśle do Konta Użytkownika. Ponadto, CashMC otrzymuje informacje o nazwie Konta Użytkownika od klienta Gry.

7.2. Informacje wskazane w ust. 1 powyżej nie stanowią danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 1) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Umowy zawierane za pośrednictwem strony zawierane są zgodnie z polskim prawem

8.2 W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy polskiego prawa.

Właścicielem CashMC.eu jest:

GAMESPOL ERNEST SKOREK

NIP: 8561916290

REGON: 386336258

Kontakt e-mail: [email protected]